ගිවිසුම්ගත පුද්ගලයින් බඳවා ගැනීම සඳහා තුර්කි ප්‍රතීතන ඒජන්සිය

තුර්කි ප්‍රතීතන ඒජන්සිය ගිවිසුම්ගත කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත
තුර්කි ප්‍රතීතන ඒජන්සිය ගිවිසුම්ගත කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත

තුර්කි ප්‍රතීතන ඒජන්සියේ කොන්ත්‍රාත් ලබා ගැනීම සඳහා වාචික ප්‍රවේශ විභාගයක් සහ කොන්ත්‍රාත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සහකාර ප්‍රතීතන විශේෂ ist කාර්ය මණ්ඩලය 10 ක් සහ පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය 17 ක් (XNUMX) බඳවා ගනු ලැබේ.


එක් එක් විභාගය සඳහා පහත දැක්වෙන “ප්‍රවේශ විභාග තොරතුරු වගුවේ” එක් එක් කණ්ඩායම සඳහා වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම මගින් අයදුම්පත් අවශ්‍යතා සපුරාලන අපේක්ෂකයින් එක් එක් කණ්ඩායමෙන් පත් කළ යුතු අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාවට වඩා හතර ගුණයකින් වැඩි වේ. . කණ්ඩායම් විසින් පවත්වනු ලබන ප්‍රවේශ විභාගයට සහභාගී වීමට අයිතිය ඇති සහ අවසාන අපේක්ෂකයා සමඟ එකම ලකුණු ලබා ඇති සියලුම අපේක්ෂකයින්ට විභාගයට ආරාධනා කරනු ලැබේ.

"ප්‍රවේශ විභාග තොරතුරු වගුවේ" නිශ්චිතව දක්වා ඇති එක් කණ්ඩායමකට පමණක් අයදුම්කරුවන්ට අයදුම් කළ හැකිය. විභාගයට ආරාධනා කළ යුතු අපේක්ෂකයින් ගණන තරම් අයදුම්කරුවන් නොමැති නම් හෝ ප්‍රවේශ විභාගය හඳුන්වාදීමේ ප්‍රති the ලයක් ලෙස විභාගය ජයග්‍රහණය කිරීමට අපේක්ෂකයෙකු නොමැති නම්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ තත්වය අනුව කණ්ඩායම් අතර වෙනස්කම් තීරණය කිරීමට තුර්කි ප්‍රතීතන අධිකාරියට බලය ඇත.

විභාග අයදුම්පත් දින සහ අයදුම් පත්‍රය

අයදුම්පත් 13 පෙබරවාරි 2020 වන දින ආරම්භ වන අතර 25 පෙබරවාරි 2020 වන දින 23.59 ට අවසන් වේ. අයදුම්පත් වේ www.turkak.org.tr වේ විද්‍යුත් ලිපිනයෙන් විවෘත කරන ලද “ප්‍රතීතන සහකාර විශේෂ Special ප්‍රවේශ විභාග 2020” සහ “පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවේශ විභාග 2020” යන සබැඳිය හරහා එය මාර්ගගතව පැවැත්වේ. අතින් හෝ තැපෑලෙන් ආයතනයට කරන ලද අයදුම්පත් භාරගනු නොලැබේ.

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්නදුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්