අද ඉතිහාසයේ: 28 පෙබරවාරි 1888 ගලීසියාවේ යුදෙව් පාසල්

බෙලෝවා වකර්ආර් රේඛාව
බෙලෝවා වකර්ආර් රේඛාව

අද ඉතිහාසයේ
28 පෙබරවාරි 1888 වන දින හර්ෂ් ගැලීසියාවේ යුදෙව් පාසල් විවෘත කිරීම සඳහා ෆ්‍රෑන්ක් මිලියන 12 ක් පරිත්‍යාග කළේය. බෙලෝවා-වකරෙල් මාර්ගය ඉදිකිරීම අවසන් වූ විට බල්ගේරියානු ජාතිකයින් ඔටෝමාන් රාජ්‍යය ආක්‍රමණය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළහ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්