මර්සින් නුවරදී තුවාල ලැබූ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියේ යන්ත්‍රෝපකරණවලට තුවාල සිදුවිය

මර්සින් නුවරදී තුවාල ලැබූ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියේ යන්ත්‍රෝපකරණවලට තුවාල සිදුවිය

මර්සින් නුවරදී තුවාල ලැබූ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියේ යන්ත්‍රෝපකරණවලට තුවාල සිදුවිය

මර්සින් නුවරදී තුවාල ලැබූ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියේ යන්ත්‍රෝපකරණවලට තුවාල සිදුවිය


අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්