කැනකලේ පාලම සමඟ පැයක දුර අඩු වේ

කැනකලේ පාලම සමඟ පැයක දුර අඩු වේ

කැනකලේ පාලම සමඟ පැයක දුර අඩු වේ

කැනකලේ පාලම සමඟ පැයක දුර අඩු වේඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්