අන්කාරා සිවාස් YHT ව්‍යාපෘතිය Kayaş Elmadağ කොටසේ යටිතල පහසුකම් සැපයුම් ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය

ankara sivas yht project kayas elmadag කොටසේ යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම් සැපයුම් ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය
ankara sivas yht project kayas elmadag කොටසේ යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම් සැපයුම් ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය

අන්කාරා-සිවස් අධිවේගී දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය Kayaş-Elmadağ කොටස යටිතල පහසුකම් සැපයුම් ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් වැඩ ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය


සමාගම් 2020 ක් විසින් අන්කාරා-සිවස් අධිවේගී දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කරන ලදී. කයාස්-එල්මාඩා යටිතල පහසුකම් සැපයුම් ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩරය, එය ආසන්න වශයෙන් 13055/733.164.402,17 තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය කළමනාකරණයේ (ටීසීඩීඩී) කික් 5 ටෙන්ඩරයක් සමඟ, YSE YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ විසින් TL 585.758.884,00 සමඟ මෙම දීමනාව දිනා ගෙන ඇත.

ටෙන්ඩරය අධිවේගී දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ආවරණය කරයි (කි.මී. වැඩ භාර දීමේ ස්ථානය දින භාර දීමේ දින සිට දින 12 (තුන්සියයක්) වේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්