අද ඉතිහාසයේ: 11 පෙබරවාරි 1888 සර්කෙසි දුම්රිය ස්ථානය

මෙම sirkecigar
මෙම sirkecigar

අද ඉතිහාසයේ
රුමේලි දුම්රිය මෙහෙයුම් සමාගම ඔස්ට්‍රියානු ජාතිකත්වයට පැවරීමට 11 එකඟ වී ඇත. සමාගමේ නම ඔරියන්ට් දුම්රිය ව්‍යාපාර සමාගමයි.
11 පෙබරවාරි 1888 සර්කෙසි දුම්රිය ස්ථාන ඉදිකිරීම ආරම්භ විය. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ප්‍රෂියන් ඔගස්ට් යස්මන්ඩ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෙම ගොඩනැගිල්ල 3 නොවැම්බර් 1890 වන දින සේවයට පිවිසියේය.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්