අද ඉතිහාසයේ: 24 Konak Tram හි 2018 Mart

කොනක් ට්‍රෑම්වේ
කොනක් ට්‍රෑම්වේ

අද ඉතිහාසයේ
24 මාර්තු 1926 අරේඩ්-දියාර්බකර්-එර්ගානි මාර්ගය ෆෙව්සිපානා-මලතිය-එර්ගානි-දියර්බකර් මාර්ගය ලෙස වෙනස් කරන ලදි. මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීම ඩෙන්මාර්ක-ස්වීඩන් සමාගමක් වන නයිඩ්ක්විස්ට් හෝම් වෙත ලබා දෙන ලදී.
24 Mart 2018 Konak Tram Trips ආරම්භ වියදුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්