අද ඉතිහාසයේ: 27 මාර්තු 1873 ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යය සමඟ

දුම්රිය මාර්ග
දුම්රිය මාර්ග

අද ඉතිහාසයේ
27 මාර්තු 1873 ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යය සහ ඔටෝමාන් බැංකුව සහ ණය ජෙනරාල් ඔටෝමාන් අතර ණය ගැනීමේ ගිවිසුමක් සකස් කරන ලදී. කොන්ත්රාත්තුවට අනුව, ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යය ඔටෝමාන් ලීරා මිලියන 3.000 ක් ණයට ගනු ඇත. වියානා කොටස් වෙළඳපොලේ ඇති වූ අවපාතය හේතුවෙන් “දුම්රිය ස්ථායිතාව” ලෙස මෙම ණය ගැනීම භාවිතා කළ නොහැකි විය.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්