අද ඉතිහාසයේ: 9 මාර්තු 1911 චෙස්ටර් ව්‍යාපෘතිය

චෙස්ටර් ව්යාපෘතිය
චෙස්ටර් ව්යාපෘතිය

අද ඉතිහාසයේ
9 මාර්තු 1911 වන දින චෙස්ටර් ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ ප්‍රොටෝකෝලය මෙබුසාන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද නමුත් එය දීර් time කාලයක් පැවති නමුත් එය සම්මත නොවීය.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්