අන්කාරා මෙට්‍රෝ, අන්කාරේ සහ ඊජීඕ බස් කාලසටහන සඳහා නිවාඩු කටයුතු

අන්කාරා හි පොදු ප්‍රවාහන වේලාවන් සඳහා නිවාඩු කටයුතු
අන්කාරා හි පොදු ප්‍රවාහන වේලාවන් සඳහා නිවාඩු කටයුතු

කිරීටක වයිරස මිනුම්වල පාසල්වල නිවාඩුවෙන් පසු, මෙට්‍රෝ සහ බස් වේලාවන්හිදී ඊජීඕ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් කටයුතු සම්පාදනය කරන ලදී. ඊජීඕ සංවිධානයට අනුබද්ධ පොදු ප්‍රවාහන වාහන අද සිට ඇරඹෙන 'සෙමෙස්ටර් බ්‍රේක් සර්විස් වැඩසටහන' සමඟ සේවය කරනු ඇත.


කිරීටක වයිරස මිනුම්වල විෂය පථය තුළ පාසල් නිවාඩු ගත කිරීමෙන් පසු උමං මාර්ග සහ බස් පැය පිළිබඳ නියාමනය සඳහා ඊජීඕ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ගියේය. ආයතනය විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයේ දී, ඊජීඕ සංවිධානයට අනුබද්ධ පොදු ප්‍රවාහන වාහන අද සිට ඇරඹෙන 'සෙමෙස්ටර් බ්‍රේක් සර්විස් වැඩසටහන' සමඟ සේවය කරන බව නිවේදනය කරන ලදී. EGO හි ප්‍රකාශයට පහත සඳහන් ප්‍රකාශ ඇතුළත් විය:

ජාතික අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තීරණයට අනුව 16 මාර්තු 30-2020 අතර කාලය තුළ අධ්‍යාපනය අඩාල විය. පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක් සපයන ඊජීඕ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය, මෙම දිනයන් අතර පොදු ප්‍රවාහන මාර්ගවල (කසාලේ) සේවා කාලය ප්‍රතිසංවිධානය කළේය.

16 මාර්තු 2020 වන සඳුදා සිට අපගේ පොදු ප්‍රවාහන වාහන “සෙමෙස්ටර් බ්‍රේක් සර්විස් වැඩසටහන” යෙදීම සමඟ සේවය කරනු ඇත.

විධිවිධානයේ විෂය පථය තුළ, මෙට්‍රෝ සහ අන්කාරේ සතියේ දින සහ කාල පරතරයන් පහත පරිදි වේ:

අන්කාරා හි පොදු ප්‍රවාහන වේලාවන් සඳහා නිවාඩු කටයුතු
අන්කාරා හි පොදු ප්‍රවාහන වේලාවන් සඳහා නිවාඩු කටයුතු
අන්කාරා හි පොදු ප්‍රවාහන වේලාවන් සඳහා නිවාඩු කටයුතු


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්