සයිරෝවා සහ ගෙබ්ස් මාර්ග ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ල අලුත් කිරීම

කයිරෝවා සහ ගෙබ්ස් මාර්ග අලුත්වැඩියා කිරීමේ සහ අලුත් කිරීමේ ටෙන්ඩරයේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස
කයිරෝවා සහ ගෙබ්ස් මාර්ග අලුත්වැඩියා කිරීමේ සහ අලුත් කිරීමේ ටෙන්ඩරයේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස

කොකේලිහි සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම මාර්ග වඩාත් සුදුසුකම් ලත් හා නවීන බව සහතික කරන කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව 2020 දී මෙම වැඩ කටයුතු කරගෙන යනු ඇත. මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, සයිරෝවා සහ ගෙබ්සි දිස්ත්‍රික්කවල මාර්ග නඩත්තු කිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම සහ අලුත් කිරීම සඳහා වන ටෙන්ඩරය. වසර පුරා අඛණ්ඩව සිදුවන මාර්ග නඩත්තු කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම සහ අලුත් කිරීමේ කටයුතු වලින් මාර්ග වඩාත් සුවපහසු කිරීම මෙහි අරමුණයි.

15 සමාගම ටෙන්ඩරය ලබා දුන්නේය


2020 මාර්ග නඩත්තු කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීමේ කටයුතු, ඇස්ෆල්ට් ටොන් 69 650 ක්, ඇස්ෆල්ට් පැච් ටොන් 9 දහසක්, පාකට් වර්ග මීටර් 33 දහසක් සහ දේශසීමා මීටර් 30 දහසක් මායිම් වැඩ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහිම සිදු කෙරේ. කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ ඉස්මිත් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන සේවා ගොඩනැගිල්ලේ පැවැත්වූ ටෙන්ඩරය සඳහා සමාගම් 15 ක් ලංසු ඉදිරිපත් කළහ. ටීඑල් මිලියන 36 ක් සමඟ මෙටෆෝර් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් විසින් වැඩිම ලංසුව ලබා දුන් අතර සිම්ජ් මැට් ටීඑල් මිලියන 372 ක් සමඟ අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කළේය.

සමාගම

ඉදිරිපත්

අයිකන මැට් 25 මිලියන 920 දහසක් TL
හිම ඇස්ෆල්ට් පාර 27 මිලියන 790 දහසක් TL
කොස්ලු İnş. 29 මිලියන 137 දහසක් TL
මිරා İnş. 29 මිලියන 416 දහසක් TL
ඊමේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා. Const. 29 මිලියන 488 දහසක් TL
සෙමී ආටික් - සෙමාක් İnş. 29 මිලියන 637 දහසක් TL
යකාන් İnş. + කානේෂන් ඉදිකිරීම්. 30 මිලියන 984 දහසක් TL
බහානා. 31 මිලියන 881 දහසක් TL
SYA ඉන්ෆ්ර්. 32 මිලියන 39 දහසක් TL
İBM İnş. + පෙට්රල් İnş. 33 මිලියන 839 දහසක් TL
Parnar nş. 34 මිලියන 267 දහසක් TL
Egecan nş. 34 මිලියන 449 දහසක් TL
ඩොකාන් İnş. 34 මිලියන 873 දහසක් TL
ටියුනර් ඉන්ස්. + යෙක්තා İnş. 35 මිලියන 947 දහසක් TL
රූපක අවාසි. 36 මිලියන 372 දහසක් TL

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්