ඉලාසිග් හි නායයෑම් හේතුවෙන් කුර්තලාන් එක්ස්ප්‍රස් පීලි පැනීම

නායයෑම් පීලි පැනීම හේතුවෙන් ඉලාසිග්ඩා පීලි පැනීම
නායයෑම් පීලි පැනීම හේතුවෙන් ඉලාසිග්ඩා පීලි පැනීම

ඉලාසිග් හි නායයෑම් හේතුවෙන් කුර්තලාන් එක්ස්ප්‍රස් පීලි පැනීම; එලාසිග් හි මැඩන් දිස්ත්‍රික්කයේ ටෙකෙව්ලර් ගම්මානයේ අෂියර්ට් ගම්මානය අසල නායයෑම හේතුවෙන් මගීන් 80 දෙනෙකු සිටින කුර්තලාන් සී express ්‍රගාමී දුම්රිය එන්ජිම පීලි පැන ඇති අතර, ව්‍යසනය ලාභදායි ලෙස ජයගෙන තිබේ.


නායයෑම සිදුව ඇත්තේ එලාසිග් හි මැඩන් දිස්ත්‍රික්කයේ ටෙක්වෙලර් ගම්මානයේ ඔෂියර්ට් ගම්මානය අසල ය. ලබාගත් තොරතුරු වලට අනුව, මගීන් 80 දෙනෙකු සමඟ එලසිග් සිට දියාර්බකර් දක්වා ගිය කුර්තලාන් සී express ්‍රගාමී මාර්ගයෙන් මීටර 100 කට පමණ පසු නායයෑම් සිදුවිය. නායයාම හේතුවෙන් මගී දුම්රියේ දුම්රිය එන්ජිම පීලි පැන තිබේ. කුර්තලාන් සී express ්‍රගාමී වැගන් රථ මගින් සිදුවිය හැකි ව්‍යසනයක් ධාවන පථයේ රැඳී සිටීමට ඉඩ ලබා දුන්නේය.

නායයෑම් හේතුවෙන් සිදුවූ අනතුරෙන් තුවාල හා මරණ කිසිවක් සිදු නොවූ අතර, සිද්ධියට අදාළව ආරක්ෂක අංශ කලාපයට පිටත් කර යවා තිබේ.

මෙම විනිවිදක දැක්ම සඳහා JavaScript අවශ්ය වේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්