අරිෆී දුම්රිය ස්ථාන ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලයේදී වේදිකා සකස් කිරීම

අරිෆී දුම්රිය ස්ථාන ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලයේදී වේදිකා සකස් කිරීම
අරිෆී දුම්රිය ස්ථාන ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලයේදී වේදිකා සකස් කිරීම

අරිෆී දුම්රිය ස්ථාන ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලයේදී වේදිකා සකස් කිරීම


TCDD 1 කලාපීය මිලදී ගැනීමේ කොටස් පාලන සේවයේ (TCDD) 2019/730788 TL, KIK හි ආසන්න පිරිවැය සහිත ඇරිෆේ දුම්රිය ස්ථානයේ වේදිකා සකස් කිරීම සඳහා සමාගම් 2.459.713,88 ක් ටෙන්ඩරය සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කර ඇත. RASİM İNANÇ İNŞAAT TAAHHT NAKLIYAT MİMARLIK ENGINEERING INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY. සීමිත වටිනාකමට වඩා අඩු ටෙන්ඩරයකට සහභාගී වන සමාගම් 8 ක්.

1 ඉරියව් අයිතමය සහ ඒකක මිල කාලසටහනට අනුකූලව ටීසීඩීඩී 116 වන කලාපීය අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ භූමියේ ඇරිෆී දුම්රිය ස්ථානයේ වේදිකා සකස් කිරීමේ කටයුතු ටෙන්ඩරයට ඇතුළත් වේ. වැඩ භාර දීමේ ස්ථානය දින භාර දීමේ සිට දින 180 (එකසිය අසූවක්) වේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්