බර්සා කේබල් කාර් පැය යාවත්කාලීන කරන ලදි

බර්සා කේබල් කාර් පැය යාවත්කාලීන කරන ලදි
බර්සා කේබල් කාර් පැය යාවත්කාලීන කරන ලදි

තුර්කියේ වඩාත් වැදගත් ශීත සංචාරක හා වෙස් මධ්යස්ථානය Uludag අනතුරු ඇඟවීමක් මෙම එළියට ආවා.


වැදගත් ශීත සංචාරක මධ්යස්ථාන සිට තුර්කිය කැමැත්ත Uludag Bursa Cableway ලෙස පුරවැසියන් පැහැදිලි විය. එම ප්‍රකාශයේ, “හිතවත් අමුත්තන්, මාර්තු 16 වන සඳුදා වන විට අපගේ වැඩ කරන කාලය; එය විවෘත කිරීම: 09.00, අවසන්: 19.00 ලෙස යාවත්කාලීන වේ. ” ප්රකාශය මෙසේ කියා සිටියේ ය.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්