නිවසේ රැඳී සිටින්න බොසෙයික් හි රතු පහන් සඳහා ලියා ඇත

රතු ලයිට් වලින් ගෙදර ඉන්න
රතු ලයිට් වලින් ගෙදර ඉන්න

බොසෙයික් හි නගර මධ්‍යයේ ඇති සමස්ත රථවාහන සං signal ාකරණ පද්ධතියේ රතු ලයිට් මත 'රැඳී සිටින්න' යනුවෙන් ලියා ඇත.


අපේ රටේ ගෝලීය වසංගතය පැතිරීම වැළැක්වීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කරන ලද “නිවසේ රැඳී සිටින්න” යන ඇමතුම් සඳහා බොසෙයික් මහ නගර සභාව සහාය විය. දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ වීදිවල සහ වීදිවල සං sign ා පද්ධතියේ රතු ලයිට් මත නාගරික කණ්ඩායම් 'නිවසේ රැඳී සිටින්න' යනුවෙන් ලිවීය. දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යයේ තබා ඇති ඩිජිටල් ඔරලෝසුව සහ උපාධි දර්ශකයේ 'නිවසේ රැඳී සිටින්න' යනුවෙන් ලිවීමෙන් පුරවැසියන්ට අනතුරු අඟවනු ලැබේ. බොසෙයික් හි, පුරවැසියන් දවස පුරා නිතර කරන හ voice නිවේදන අතරතුර 'නිවසේ රැඳී සිටින්න' යනුවෙන් ද කැඳවනු ලැබේ. විශේෂයෙන් වයස අවුරුදු 65 ට වැඩි පුරවැසියන් සඳහා, “කරුණාකර අවශ්‍ය නම් පාරට නොයන්න” යන වචන “ඔබේ නිවෙස්වල රැඳී සිටීම ඔබේ සහ ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ සෞඛ්‍යයට අත්‍යවශ්‍ය වේ” යනුවෙන් හැඳින්වෙන නිවේදනවල භාවිතා වේ.

ගෝලීය වසංගතය වැළැක්වීම සඳහා දැනුවත් කිරීම සඳහා සං on ා මත ලියා ඇති 'නිවසේ රැඳී සිටින්න' යන වචන පුරවැසියන්ගේ සහ රියදුරන්ගේ අවධානයෙන් ගැලවී නැත. ගැටලුව වැදගත් බව පවසමින් පුරවැසියන් ප්‍රකාශ කළේ “නිවසේ රැඳී සිටින්න” යන ඉල්ලීමට සහාය දෙන බවයි.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්