අවුරුදු 65 ක් වයසැති සහ ආබාධිත පුරවැසියන්ට දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර නතර කර ඇත

ආබාධ සහිත පුරවැසියන් සඳහා වැලපීම සහ දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර නතර විය
ආබාධ සහිත පුරවැසියන් සඳහා වැලපීම සහ දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර නතර විය

අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයෙහි විෂය පථය තුළ ආබාධිත පුරවැසියන් සහ 65 ට වැඩි ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවිය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.


ටීසීඩීඩී සාමාන්‍ය ප්‍රවාහන අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ තීරණයෙහි විෂය පථය තුළ; අධිවේගී, ලුහු line ු සටහන්, කලාපීය, මාමරේ සහ බාකෙන්ට්‍රේ දුම්රිය ඇතුළුව සියලුම මාර්ගවල දුම්රියවල වයස අවුරුදු 65 ට වැඩි, ආබාධිත සහ දැඩි ලෙස ආබාධිත වූ පුරවැසියන්ගේ ටිකට්පත් අලෙවිය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

අපේ රටටත් බලපාන කිරීටක වෛරස් වසංගතය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ගෙන ඇති නව ක්‍රියාමාර්ගවල විෂය පථය තුළ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය වයස අවුරුදු 22 සහ ඊට වැඩි පුරවැසියන්ට මෙන්ම ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලින් පදිංචියට යාමටත් උද්‍යාන හා උද්‍යාන වැනි විවෘත අවකාශවල සැරිසැරීමට සීමා කළේය.

මෙම තීරණයෙහි විෂය පථය තුළ, වයස අවුරුදු 65 ට වැඩි, ආබාධිත සහ දැඩි ලෙස ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා තීරුබදු හෝ අදාළ පැකේජ ටිකට්පත් අලෙවිය අධිවේගී, ලුහු line ු සටහන්, කලාපීය, මාමරේ සහ බාකෙන්ට්‍රේ දුම්රියවල තාවකාලිකව නතර කරනු ලැබේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්