අද දින ඉතිහාසය: 11 මාර්තු 1930

තුර්කිය දුම්රිය බලමුලු ගැන්වීම ජනරජය
තුර්කිය දුම්රිය බලමුලු ගැන්වීම ජනරජය

අද ඉතිහාසයේ
11 මාර්තු 1930 Emirler-Balikoy මාර්ගය විවෘත වියදුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්