අෆියොන් ගාර් කොකැටෙප් විශ්වවිද්‍යාල දුම්රිය ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේ ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය

Afyon gar kocatepe විශ්ව විද්‍යාල දුම්රිය මාර්ග ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය
Afyon gar kocatepe විශ්ව විද්‍යාල දුම්රිය මාර්ග ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය

ඇෆියොන් ගාර් - කොකේටෙප් විශ්ව විද්‍යාලය II සාම්ප්‍රදායික දුම්රිය මාර්ගය I අදියර යටිතල පහසුකම්-සුපිරි ව්‍යුහ ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල


7/2019 KIK සඳහා ආසන්න පිරිවැයක් දරණ ඇෆියොන් ගාර් - කොකේටෙප් විශ්ව විද්‍යාලය අතර II සාම්ප්‍රදායික දුම්රිය මාර්ග I අදියර යටිතල පහසුකම්-සුපිරි ව්‍යුහ ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම සඳහා ටෙන්ඩරය ප්‍රදානය කර ඇත. TÜMAŞ TÜRK ENGINEERING CONSULTANCY සහ TL පිරිනැමීම සමඟ සම්බන්ධ වීමේ කොටස් සමාගම සම්බන්ධ කිරීම. එය ජයග්රහණය කර ඇත.

ටෙන්ඩරය අෆියොන් ස්ටේෂන් සහ කොකේටෙප් විශ්ව විද්‍යාලය අතර (අෆියොන්කරහයිසර් පළාතේ කි.මී. 7) පැවැත්විණි. සාම්ප්‍රදායික දුම්රිය මාර්ග සකස් කිරීම පළමු අදියර යටිතල පහසුකම්-සුපිරි ව්‍යුහ ව්‍යාපෘති උපදේශන කටයුතු ආවරණය කරයි. වැඩ භාර දීමේ ස්ථානය දින භාර දීමේ සිට දින 180 (එකසිය අසූවක්) වේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්