කොන්ත්‍රාත් කාර්ය මණ්ඩලය 13 ක් බඳවා ගැනීමට අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ගිවිසුම්ගත කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත
අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ගිවිසුම්ගත කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත

අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් මධ්‍යම කාර්යාලයේ සේවයේ යොදවා ගැනීම සඳහා පුද්ගලයින් බඳවා ගනු ලැබේ. විවිධ මාතෘකා යටතේ සේවකයින් 13 දෙනෙකු බඳවා ගන්නා පිරිස් නිවේදනය සඳහා වන අයදුම්පත් අද වන විට ආරම්භ වී තිබේ.


සිවිල් සේවක නීතිය අංක 657 හි 4 වන වගන්තියේ (බී) ඡේදයට අනුකූලව, කොන්ත්‍රාත් සේවකයින්ගේ සේවා නියුක්තිය හා එහි ඇමුණුම් හා සංශෝධන පිළිබඳ මූලධර්ම රාමුව තුළ, 06/06 දිනැති සහ 1978/7 අංක සහිත අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නියෝගය මගින් බලාත්මක කරන ලදී. අපේ අමාත්‍යාංශයේ මධ්‍යම සංවිධානයේ නියෝගය යටතේ සේවයේ යොදවා ගැනීම සඳහා පුරප්පාඩු වූ තනතුරු 15754 ක් සඳහා පුරප්පාඩු වූ තනතුරු 1 ක් සඳහා 13 ජුනි 16 සිට 19 දක්වා කාලය තුළ අන්කාරා හි පැවැත්වීමට නියමිත ප්‍රවේශ විභාගය මගින් පිරිස් බඳවා ගනු ලැබේ.

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්නඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්