ඇන්ටාලියා 3 වන අදියර දුම්රිය පද්ධති අධ්‍යයනය සඳහා වසා ඇති මාර්ග

ඇන්ටාලියා වේදිකා දුම්රිය පද්ධතියේ විෂය පථය තුළ වසා ඇති මාර්ග
ඇන්ටාලියා වේදිකා දුම්රිය පද්ධතියේ විෂය පථය තුළ වසා ඇති මාර්ග

ඇන්ටාලියා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ 3 වන අදියර දුම්රිය පද්ධති ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය තුළ, ඩුම්ලුපනාර් බොලිවාර්ඩ් සහ අද්නාන් සෙලෙක්ලර් කැඩ්සි මංසන්ධි හන්දිය (වෙරළාරක්ෂක මංසන්ධිය) 01 මැයි 2020 සිට දින 15 ක් ගමනාගමනය සඳහා වසා තැබෙනු ඇත. මෙම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී, සං p ා කණු සලකා බලා නිශ්චිත මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.


දුම්ලුපෙනර් බොලිවාර්ඩ් හි 3 වන අදියර දුම්රිය පද්ධති ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය තුළ සාක්ෂාත් කරගත යුතු වැඩ අතරතුර, උතුරු හා දකුණු දිශාවට රථවාහන ප්‍රවාහය අඛණ්ඩව සිදුවන අතර නැගෙනහිර-බටහිර සංසරණය ගමනාගමනය සඳහා වසා ඇත. පුරවැසියන් ගොදුරු නොවන බවට සහ රථවාහන ප්‍රවාහයේ අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම සඳහා, මාර්ග තීරණය කිරීමේදී රියදුරන් දිශා සං signs ා වලට අනුකූල විය යුතුය.

ට්‍රැෆික් ෂීට් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම

දින 15 ක වැඩ අතරතුර, ඉලර් බැංකු දිශාවෙන් (දකුණට) බටහිර දිශාවට යන වාහන ඔටෝගර් හන්දියෙන් (ඇනඩොලු හන්දිය) යූ-හැරීමක් කළ යුතුය. අනෙක් අතට, බස් නැවතුම්පොළේ සිට (උතුරට) පැමිණෙන වාහන ඇඩ්නියා සෙලෙක්ලර් කැඩ්සි සහ 3096 වීදිය භාවිතා කරමින් ඇන්ටාලියා බොලිවාර්ඩ් වෙත ළඟා විය යුතුය. නැතහොත් යූ-ටර්න් එකකින් බස් නැවතුම්පොළ මංසන්ධියට (උතුරට) යාමට ඉලර් බැංකු හන්දියේ යූ-ටර්න් එකක් ගත යුතුය. ඇඩ්නාන් සෙලෙක්ලර් වීදියේ සිට ඔටෝගර් හන්දියට (උතුරට) යන වාහනවලට 3096 වීදිය භාවිතා කරමින් ඇන්ටාලියා බොලිවාර්ඩ් වෙත ළඟා විය හැකිය. මෙම වාහනවලට ඔලර් බැංකු හන්දියේ යූ-ටර්න් කිරීම මඟින් ඔටෝගර් හන්දියට යාමට හැකි වේ.

ඩම්ලුපිනාර් බොලිවාර්ඩ් සහ අද්නාන් සෙලෙක්ලර් මාවතේ මංසන්ධිය ගමනාගමනය සඳහා වසා ඇත.
ඩම්ලුපිනාර් බොලිවාර්ඩ් සහ අද්නාන් සෙලෙක්ලර් මාවතේ මංසන්ධිය ගමනාගමනය සඳහා වසා ඇත.


අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්