සංස්කෘතික හා සංචාරක අමාත්‍යාංශය විසින් පුහුණු පාලකයින් 20 දෙනෙකු මිලදී ගනු ඇත

සංස්කෘතික හා සංචාරක අමාත්‍යාංශය විසින් පුහුණුවන්නන් පාලනය කරනු ඇත
සංස්කෘතික හා සංචාරක අමාත්‍යාංශය විසින් පුහුණුවන්නන් පාලනය කරනු ඇත

01 ජුනි 05-2020 අතර කාලය තුළ අන්කාරාහි සාමාන්‍ය පරිපාලන සේවා පන්තියේ සීමාවාසික පාලකවරුන් 20 දෙනෙකු සඳහා සමාජ විද්‍යා ශාඛාවේ (පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකු) ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ පුහුණුව ලබා ඇති අපේක්ෂකයින් අතර (පුද්ගලයින් 7 දෙනෙකු) සංස්කෘතික හා සංචාරක අමාත්‍යාංශය පත් කරනු ඇත. අභ්‍යාසලාභී පරීක්ෂණ ප්‍රවේශ විභාගය පැවැත්වේ. අයදුම්කරුවන් අපේක්ෂා කළ යුතු සුදුසුකම්, අයදුම්පත, විභාගය ඇගයීම සහ විභාගයට අදාළ වෙනත් මාතෘකා පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම් පහත දැක්වේ.

විභාගය සඳහා සෙවිය යුතු සුදුසුකම්


අභ්‍යාසලාභී පරීක්ෂණ විභාගය සඳහා;

1. සිවිල් සේවක නීතිය අංක 657 හි 48 වන වගන්තියේ පළමු ඡේදයේ (අ) උප ඡේදයේ ලියා ඇති සුදුසුකම් ලබා ගැනීම.

2. 2020 ජනවාරි පළමු දිනය වන විට වයස අවුරුදු 35 ට නොඉක්මවිය යුතුය (01/01/1985 දින උපත ලැබූ අය සහ පසුව),

3. නීතිය, දේශපාලන විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර පරිපාලනය, ආර්ථික විද්‍යාව හා පරිපාලන විද්‍යා පී ulties සහ වාස්තු විද්‍යා පී ulties සහ වාස්තු විද්‍යා පී ulties සහ උසස් බලධාරීන් විසින් උපාධිය ලබා තිබීම.

4. 2018 සහ 2019 දී ÖSYM විසින් පවත්වන ලද මහජන පිරිස් තෝරා ගැනීමේ විභාගවල ප්‍රති; ලයක් ලෙස;

අ) “සමාජ විද්‍යා” ශාඛාවේ KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28 සහ KPSSP48 ලකුණු වර්ග වලින් අවම වශයෙන් ලකුණු 70 ක් ලබා ගැනීම. ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව ඉහළම ලකුණු වලින් ආරම්භ වන අයදුම්කරුවන්ගෙන් තීරණය කරනු ලබන පුරප්පාඩු ගණන මෙන් 6 ගුණයක් වන අයදුම්කරුවන් 78 දෙනෙකු විභාගයට ආරාධනා කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, විභාගයට සුදුසුකම් ලැබූ අවසන් අපේක්ෂකයාට ලැබුණු ලකුණු සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති අනෙකුත් අයදුම්කරුවන්ට ද විභාගයට ආරාධනා කෙරේ.

ආ) “වාස්තු විද්‍යාව” ශාඛාවේ ඕනෑම කේපීඑස්එස්පී 2 සහ කේපීඑස්එස්පී 3 ලකුණු වර්ග වලින් අවම වශයෙන් ලකුණු 70 ක් ලබා ගැනීම. ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව ඉහළම ලකුණු වලින් ආරම්භ වන අයදුම්කරුවන්ගෙන් තීරණය වන පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවට වඩා 6 ගුණයක් වන අපේක්ෂකයින් 42 දෙනෙකු විභාගයට ආරාධනා කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, විභාගයට සුදුසුකම් ලැබූ අවසන් අපේක්ෂකයාට ලැබුණු ලකුණු සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති අනෙකුත් අයදුම්කරුවන්ට ද විභාගයට ආරාධනා කෙරේ.

5. දේශගුණික විපර්යාස සහ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය අනුව සියලු ආකාරයේ සංචාරක තත්වයන් සඳහා සුදුසු වීම, ස්ථිර ශරීර හෝ මානසික සෞඛ්‍ය හෝ ශරීර සෞඛ්‍යය සමඟ ආබාධිත නොවීම, ඒවා පාලනය කිරීමේ යුතුකම ඉටු කිරීමෙන් වළක්වා ගත හැකිය,

6. විභාග පාලකවරුන්ගේ වාර්තාව, ආකල්පය සහ හැසිරීම අනුව පුහුණු පාලකවරුන්ට කිසිදු බාධාවක් නොවීම,

7. මීට පෙර දෙවරකට වඩා මෙම විභාගය නොපැවැත්වීම,

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්නඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්