ඔයැක් රෙනෝල්ට් නැවතත් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරනු ඇත

oyak renault යූරිටයිම් නැවත ආරම්භ කරයි
oyak renault යූරිටයිම් නැවත ආරම්භ කරයි

ග Group ප් රෙනෝල්ට් සහ ඔයැක් රෙනෝල්ට් ලෙස අපගේ පළමු ප්‍රමුඛතාවය සැමවිටම අපගේ සේවකයින්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමයි.


ජාතික හා ජාත්‍යන්තර බලධාරීන්, මූලික වශයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් බෙදාගෙන ඇති තොරතුරු හා මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව, අපගේ සේවකයින්ගේ සෞඛ්‍යය සඳහා අවශ්‍ය සියලු ආරක්ෂක පියවරයන් තාවකාලික අක්‍රීය කාලය තුළ ගෙන ඇත.

ඒ අනුව අප අපේ‍්‍රල් 27 වන සඳුදා අපගේ නිෂ්පාදන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළෙමු.

අපගේ නිෂ්පාදනයේ තාවකාලික විවේක කාලයේදී සිදු කරන ලද කාර්යයන්හි විෂය පථය තුළ, පුද්ගල සේවා, නිෂ්පාදන රේඛා, සියලු වැඩ සහ පොදු භාවිත ක්ෂේත්‍රයන්හි සමාජ දුරස්ථභාවය සහ ආරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග ආවරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත. මීට අමතරව, සමාජ සම්බන්ධතා අවම කිරීම සඳහා කණ්ඩායම්වල වැඩකරන කාලය නැවත සැලසුම් කර ඇත. සනීපාරක්ෂක නීති සහ ආරක්ෂක පියවර නිරවද්යතාවයෙන් දිගටම ක්රියාත්මක වේ.

ඊට අමතරව, අපගේ සියලු සේවකයින්ට නව වැඩ කිරීමේ නීති සහ අනුගමනය කළ යුතු වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව දන්වන ලද අතර අපගේ ඒකක කළමනාකරුවන් සඳහා පුහුණු කිරීම් පවත්වන ලදී. අපි නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන පළමු දිනයේම අපගේ සියලුම සේවකයින්ට මෙම පුහුණුව සම්පූර්ණ කර රැකියාවට පිවිසිය හැකිය.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්