ටීසීඩීඩී විසින් නාවිකයින් 4 ක් මිලදී ගනු ඇත

tcdd නැවේ මිනිසා කරයි
tcdd නැවේ මිනිසා කරයි

මෙම Feria දී දුම්රිය ධාවනය කිරීම සඳහා ජනරජයේ තුර්කිය රාජ්ය දුම්රිය (TCDD) Vangölü එක් කණ්ඩායමක, මගී යාත්රා අධ්යක්ෂ (අසීමිත) අයිති, 1 මාවත් පළමු නිලධාරියා, 1 අසීමිත ප්රධාන / başmakinis, 1 මාවත් මාරුව ඉංජිනේරු / කාර්මිකයා, 1 නැවියාගේ පිළිගැනීමේ යද්දී විය.


ශ්‍රම බලකා ඉල්ලීම් 17.04.2020 සිට 21.04.2020 දක්වා අකුර් හි ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්නඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්