අද දින ඉතිහාසය: 23 May 1933 මැයි ෆිලියොස්-ඊරිලි රේඛාව

filyos eregli රේඛාව
filyos eregli රේඛාව

අද ඉතිහාසයේ
23 මැයි 1927 දින අංක 1042 දරණ නීතිය සමඟ “මහජන දුම්රිය හා වරාය පරිපාලන ජෙනරාල්” ස්ථාපිත කරන ලදී. (වත්මන් TCDD හි හරය වන සංවිධානය.)
23 මැයි 1933 Filyos-Ereğli Eregli නීතිය මත වරාය ඉදිකිරීමේ රේඛාව. GDY විසින් සැම්සන්-චර්ෂම් මාර්ගයේ ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳ නීතිය ක්රියාත්මක විය.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්