මංගල්යයේදී İZBAN ගවේෂණ කාලය පවතින්නේ කෙසේද?

ඉස්බාන් ගවේෂණය නිවාඩුවක් ගත කරන්නේ කෙසේද?
ඉස්බාන් ගවේෂණය නිවාඩුවක් ගත කරන්නේ කෙසේද?

කොරෝනා වයිරස් වසංගතය හේතුවෙන් ඔරලෝසු නියාමනය මැයි 23, 24, 25 සහ 26 යන දිනවල ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරි නීතිය සම්බන්ධයෙන් İZBAN වෙතින් පැමිණියේය.


මෙම සන්දර්භය තුළ, İZBAN හි වැඩකරන කාලය පහත පරිදි වේ:

ඉස්බාන් ගවේෂණය නිවාඩුවක් ගත කරන්නේ කෙසේද?
ඉස්බාන් ගවේෂණය නිවාඩුවක් ගත කරන්නේ කෙසේද?


අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්