15 ටුබිටැක් අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ පර්යේෂණ ආයතනයට බඳවා ගැනීමට පිරිස්

කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සඳහා ටුබිටැක් අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ පර්යේෂණ ආයතනය
කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සඳහා ටුබිටැක් අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ පර්යේෂණ ආයතනය

පුද්ගලයින් 15 දෙනා තුළ තුර්කියේ විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික පර්යේෂණ කවුන්සිලය (ටුබිටැක්) සේවයේ යොදවනු ඇත.


නිල ගැසට් පත්‍රයේ නිවේදනයට අනුව පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නිලධාරීන් 3 දෙනෙකු, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන තාක්‍ෂණ ශිල්පීන් 1 දෙනෙකු සහ මාස්ටර් 15 දෙනෙකු අභ්‍යවකාශ තාක්‍ෂණ පර්යේෂණ ආයතනයේ (UZAY) සේවය සඳහා බඳවා ගනු ඇත.

* අධිකාරියේ වෙබ් අඩවියේ ඇති අයදුම්පත් සඳහා අවශ්‍ය කොන්දේසි සහ ක්‍රියාවලීන් (www.tubitak.gov.t වේ) පවුල, කම්කරු හා සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශය වන අතර එය පිහිටා ඇත්තේ තුර්කි ව්‍යාපාරික සංගමයේ වෙබ් අඩවියේ ය. රැකියා යෙදුම් TÜBİTAK රැකියා යෙදුම් පද්ධතිය (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr).

  • TÜBİTAK අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ පර්යේෂණ ආයතනය TUBİTAK UZAY METU Campus 06800 Ankara
  • විද්‍යුත් තැපෑල: Uzay.ik@tubitak.gov.tr
  • දුරකථන: 0312 210 13 10
  • අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 12.06.2020

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්නඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්