අද ඉතිහාසයේ: 24 May 1924 විසින් විදේශ සමාගම් විසින් ක්රියාත්මක වේ

Anatolian දුම්රිය මාර්ගය
Anatolian දුම්රිය මාර්ගය

අද ඉතිහාසයේ
24 මැයි 1882 වන දින මෙහමෙට් නහීඩ් බේ සහ කොස්ටකි ටියෝඩෝරිඩි එෆෙන්ඩිගේ මර්සින්-අදානා යන යෝජනාව අයදුම්පතෙන් නෆියා කොමිසමට යවන ලදි.
24 මැයි 1924 විදේශීය සමාගම් විසින් මෙහෙයවනු ලබන ඇනටෝලියානු දුම්රිය සමාගම ජනසතු කිරීම සඳහා ඇනඩොලු-බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පිහිටුවන ලදී.
24 මැයි 1983 TCDD ඇන්කර තවාන් සහ දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථානය විවෘත විය.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්