සුභ කම්කරු දිනය, මැයි 1, දුම්රිය දිනය සහ සහයෝගීතා දිනය

දුම්රිය සේවකයින්ගේ ප්‍රීතිමත් ශ්‍රම හා සහයෝගීතා දිනය
දුම්රිය සේවකයින්ගේ ප්‍රීතිමත් ශ්‍රම හා සහයෝගීතා දිනය

අපට මඟ හැරුණු මේ දිනවල නැවත පැමිණීමේ බලාපොරොත්තුව; ඔවුන් තුර්කිය, දිවා රෑ දෙක්හි ගනිමින් දුම්රිය කම්කරුවන්ගේ සැබෑ වීරයෝ! වසර 164 ක් තිස්සේ අපගේ ශක්තිය ශක්තිමත් කළ අපගේ දුම්රිය සේවකයින්ට අපි නිමක් නැතිව ස්තූතිවන්ත වන අතර, අපගේ සියලුම සේවකයින්ගේ මැයි 1 කම්කරු හා සහයෝගීතා දිනයට අපි සුබ පතන්නෙමු.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්