නියෙඩ් විශේෂ පළාත් පරිපාලනයේ ඉදිරිපස මහල් හරස් මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ජීවයට පැමිණේ

nigdede පළාත් විශේෂ පරිපාලනය විසින් එය සිය මංසන්ධි ව්‍යාපෘතියට ගෙන එනු ඇත
nigdede පළාත් විශේෂ පරිපාලනය විසින් එය සිය මංසන්ධි ව්‍යාපෘතියට ගෙන එනු ඇත

අපේ නගර මධ්‍යයේ රථවාහන ප්‍රවාහය පහසු කිරීම සඳහා අපේක්ෂකත්ව ක්‍රියාවලියේදී ව්‍යාපෘති පොත් පිංචයේ ඇති ව්‍යාපෘති සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා නියෙඩ් නගරාධිපති එම්රා ඔස්ඩෙමීර් සිය උත්සාහයන් වේගවත් කර තිබේ.


ගමනාගමන ප්‍රවාහය වළක්වන කුට්ටිවල අධිවේගී මාර්ග සහ බහු මහල් මංසන්ධි ඉදිකිරීමේදී ඒවා අධිෂ් are ාන කරගෙන සිටින බව පෙන්වා දුන් නීඩ් නගරාධිපති ඔස්ඩෙමීර් මහතා, “ඩිටා හන්දිය දුම්රිය මාර්ග පාලම සකස් කිරීමේ කටයුතු පැරණි කයිසෙරි මාර්ගයේ ආරම්භ කර තිබේ. මීටර් 20 ක් පළල සහ ද්විත්ව මංතීරුවකින් ඉදිවන මෙම අධිවේගී මාර්ගය 2020 අවසන් වන විට අවසන් කෙරේ.

“පළාත් පෞද්ගලික පරිපාලන පෙර-මහල් හරස් පාර” ව්‍යාපෘතියේ ටෙන්ඩරය මගින් මෙම ස්ථානය ලබා දීම සාක්ෂාත් කර ගත් බව සඳහන් කළ නීඩ් නගරාධිපති ඔස්ඩෙමීර් මහතා, “නව පර්යන්තය කරා යන මාර්ගය ආවරණය වන පරිදි දුම්රිය මට්ටමේ හරස් මාර්ග ඇතුළත් හරස් මාර්ග මංසන්ධි සැලැස්මක් සිදු කරනු ඇති අතර එමඟින් කලාපයේ රථවාහන ආරක්ෂාව වැඩි කරනු ඇත. "ඔහු කිව්වා.

“පළාත් විශේෂ පරිපාලන පෙරමුණ හරස් මාර්ගයේ” ව්‍යාපෘති පිරිවැය ටීඑල් මිලියන 10 464 දහසක් 546 ක් බව අවධාරණය කරමින් ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය තුළ, නයිඩ් නගරාධිපති ඔස්ඩෙමීර් පැවසීය; ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු, ටෙන්ඩරය ලබා දී ඇති අතර එය වැඩකරන දින 350 ක් ඇතුළත අවසන් කෙරේ. මෙම ප්‍රදේශයේ අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු සිදු කෙරේ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්