පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වාර්තා කිරීමේ කාලය දීර් has කර ඇත

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල වාර්තා කිරීමේ කාලය දීර් has කර ඇත
පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල වාර්තා කිරීමේ කාලය දීර් has කර ඇත

කර්මාන්ත හා තාක්‍ෂණ අමාත්‍යාංශය පර්යේෂණ හා සංවර්ධන හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානවල ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා සහ තාක්‍ෂණ සංවර්ධන කලාපවල (ටීජීබී) ව්‍යාපාරවල මූල්‍ය විගණන වාර්තා 30 ජුනි 2020 දක්වා තවත් මාසයක් සඳහා දීර් extended කළේය.


කෝවිඩ් -19 වසංගතයෙන් ආර්ථික හා සමාජීය ජීවිතයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම අවම කිරීම සඳහා පර්යේෂණ හා සංවර්ධන හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානවල සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම් ටික වේලාවක් මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටත සිදු කළ හැකි බව තීරණය විය. එලෙසම, තාක්ෂණ සංවර්ධන කලාපවල ක්‍රියාත්මක වන සමාගම්වලට මෙම කලාපයෙන් පිටත සිය ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට මග පෑදීය.

මෙම රාමුව තුළ, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථාන වාර්ෂික වාර්තා නිකුත් කිරීමේ කාලය අමාත්‍යාංශය වෙනස් කළේය. මැයි මාසයේ නවතම අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කළ යුතු ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා අතිරේක මාසයක් ලබා දෙන ලදී. තාක්‍ෂණ සංවර්ධන කලාපවල ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යවසායන් මැයි මස අවසානයේදී ඉදිරිපත් කළ යුතු මූල්‍ය විගණන වාර්තා සඳහා කාල සීමාව අමාත්‍යාංශය විසින් දීර් extended කර තිබේ.

ආයතනික බදු වාර්තා ගොනු කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර හා මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් කාල සීමාව දීර් that කළ බව අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක කාල තීන්දුවේ ද සටහන් විය.

නව තත්වය තුළ, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථාන, 2019 වාර්ෂික වාර්තා සහ තාක්‍ෂණ සංවර්ධන කලාපවල ක්‍රියාත්මක වන සමාගම්වලට 2019 ජුනි 30 වන දින දක්වා විද්‍යුත් හා අමාත්‍යාංශයට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් යැවීමට හැකි වනු ඇත.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්