13. තුර්කියේ ලෝක සංචාරක ආදායම් ඉහළ නැංවීම

තුර්කියේ ලෝක සංචාරක ආදායම ඉහළ යාම අතරතුර
තුර්කියේ ලෝක සංචාරක ආදායම ඉහළ යාම අතරතුර

එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක සංචාරක සංවිධානය (UNWTO) විසින් 2019 මැයි මස බාරෝමීටරය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර එයට 2020 දත්ත ඇතුළත් වේ.


ලෝකයේ වැඩිම සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවක් සිටින 6 වන රට වන තුර්කිය නැවතත් සත්කාරකත්වය දරන අතර සංචාරක ආදායම ස්ථාන දෙකකින් ඉහළ ගිය අතර ඔහු වැඩි ගණනක් සහ 13 ක් ලෙස පදිංචි විය.

මෑත වසරවලදී, යුරෝපීය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල වැඩිම සංචාරක ආදායමක් උපයන රටවල් පසුගිය වසර තුළ තුර්කියේ 6'එන්ලැග් තුර්කියේ දත්ත අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යන අතර ඔහු 2019 දී සංචාරක ආදායමෙන් ඩොලර් බිලියන 34,5 ක් උපයා ඇත.

2018 දී යුරෝපීය රටවල් 4 ක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල බොහෝ අමුත්තන් විනෝද වූ අතර එය ලෝකයේ තුර්කියේ 6 වන ස්ථානයට පත්විය. 2020 මැයි මාසයේදී ලෝක සංචාරක සංවිධානයට අනුව නරඹන්නන්ගේ සාර්ථකත්වයේ පරාමිතිය 2019 දී මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම වෙනස් නොවීය.

පසුගිය වසරේ 2018 යුරෝපීය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට සාපේක්ෂව සංචාරක ආදායම එලෙසම පැවතුන අතර, 2019 දී ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල 15 වන ස්ථානය තුර්කිය සාමාන්‍ය 13 දක්වා ඉහළ නංවා තිබේ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්