අද දින ඉතිහාසය: 18 මැයි 1936 Erzurum-සිවාස් රේඛාවෙහි පදනම

සැපයුම
සැපයුම

අද ඉතිහාසයේ
18 May 1872 Hirsch සමඟ ගිවිසුම් මාලාවක් ඇති කරන ලදී. ඉදිකර නොමැති රේඛා ඉදිකිරීම රජය විසින් සිදු කර ඇත.
18 මැයි 1936 Erzurum-Sivas රේඛාවේ අඩිතාලම දැමීය.
18 මැයි 1952 ටෝරස් කඳුකරයේදී දුම්රිය දුම්රිය පෙරළී ගියේය. 31 දෙනෙක් මිය ගියහ.
18 මැයි 2009 රඟහල ඔරියන්ට් එක්ස්ප්‍රස්, සංස්කෘතික හා සංචාරක අමාත්‍ය අර්තුග්‍රුල් ගුණේ,
උත්සවයක් සමඟ ඔහුව අන්කාරා ගාර් වෙතින් පිටත් කර හරින ලදි.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්