අද දින ඉතිහාසය: 22 මැයි 1971 ඇන්කර්-කයිස් ද්විත්ව රේඛාව

ඇන්කාර් කයිස් ද්විත්ව රේඛාව
ඇන්කාර් කයිස් ද්විත්ව රේඛාව

අද ඉතිහාසයේ
22 May 1971 Ankara-Kayaş ද්විත්ව රේඛාව ක්රියාත්මක වේ.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්