අතිකාල ගෙවීම් 3 වතාවක් වැඩි කිරීමත් සමඟ DHMI හි ඇතුළත් කර ඇත

DHMI වැඩ ගාස්තු
DHMI වැඩ ගාස්තු

ප්‍රවාහන නිලධාරි-සෙන්ගේ 5 වන කාලීන සාමූහික ගිවිසුම් ලාභ අතර ඩීඑච්එම්අයි හි අතිකාල වැටුප් තුන් ගුණයකින් වැඩි විය. 2020 සඳහා පළමු මාස ​​හතරේ අතිකාල වැටුප් තුන් ගුණයකින් වැඩි කර ගිණුම්වල තැන්පත් කරන ලදී.


සාමූහික කේවල් කිරීමේ සාකච්ඡා වලදී ප්‍රවාහන නිලධාරි-සෙන්ගේ එක් ඉල්ලීමක් වූයේ ඩීඑච්එම්අයි හි අතිකාල වැටුප් 3 වතාවක් ගෙවීමයි. 2020 සඳහා කාර්ය මණ්ඩලයේ පළමු මාස ​​හතරේ අතිකාල වැටුප් දළ වශයෙන් 6.78 TL ලෙස ගණනය කරන ලදී.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්