අර්සියස් හි ආයෝජනය කිරීමට තවත් හෝටල් දාමයක්

එය erc නම්, තවත් හෝටල් දාමයක් ආයෝජනය කරනු ඇත
එය erc නම්, තවත් හෝටල් දාමයක් ආයෝජනය කරනු ඇත

එක්ස්පීරියා හොටෙල්ස් අවසන් අදියර කරා පැමිණියේ අර්සියස් හි ආයෝජනය කිරීමට ය. මෙට්රොපොලිටන් නගරාධිපති ආචාර්ය. බිම් මට්ටමේ වේදිකාවට පැමිණ ඇති මෙම හෝටලයේ ඇඳන් 550 ක ධාරිතාවයක් ඇති බව මෙම්දු බය්කාලේ නිවේදනය කළේය.


මෙට්රොපොලිටන් නගරාධිපති ආචාර්ය. මෙර්දු බය්කාලේ, එර්පීස් හි ආයෝජනය කරන එක්ස්පීරියා හෝටල් මණ්ඩලයේ සභාපති සර්හාත් කායි හමුවිය. රැස්වීම අතරතුර අර්සියස් හි පැවැත්වීමට නියමිත හෝටලයේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ජනාධිපති බයෙකාලේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන ලදී.

එක්ස්පීරියා හෝටල් දාමය හැකි ඉක්මනින් අර්සියස් හි අඩිතාලම දමනු ඇති බව ජනාධිපති මෙම්දු බයෙකේලි මහතා ප්‍රකාශ කළේය. එක්ස්පීරියා අර්සියස් හෝටල් ව්‍යාපෘතිය අර්සියස්ගේ කැමැත්තට හා සිල්වට් එකට අනුකූල බව ප්‍රකාශ කළ නගරාධිපති බයෙකේලි මහතා පැවසුවේ හෝටලයේ කාමර 272 ක් සහ ඇඳන් 550 ක් ඇති බවයි. අර්සියස් හි හෝටල් 20 ක ඉඩමක් මිලදී ගත් ආයෝජකයින් හැකි ඉක්මනින් තම ආයෝජන ආරම්භ කිරීමට පටන් ගෙන ඇති බව සිහිපත් කරමින් නගරාධිපති බයියෙක්ලී කියා සිටියේ අර්සීස් කෙරෙහි ඇති උනන්දුව නිසා ඇඳන් ගණන අත්විඳීමට පටන් ගත් බවයි. අර්සියස් හි සිදු කෙරෙන ආයෝජන ශීත tourist තු සංචාරක ව්‍යාපාරයට පමණක් නොව සේවය කරන බව අවධාරණය කළ නගරාධිපති බයෙකේලි, තාප සංචාරක හා කඳවුරු මධ්‍යස්ථාන ආයෝජන වේගවත් කරමින් අර්සියස් මාස 12 ක් වැඩ කළ බව සඳහන් කළේය. නගරාධිපති බයෙකලා ප්‍රාර්ථනා කළේ ආයෝජනය හැකි ඉක්මනින් සේවයට යොදවනු ඇති බවයි.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්