මෙටින් අක්බායි ටීසීඩීඩී මණ්ඩල සාමාජික සහ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස පත් කර ඇත

tcdd අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු සහ සාමාන්‍ය සහකාර ලෙස පත් කර ඇත.
tcdd අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු සහ සාමාන්‍ය සහකාර ලෙස පත් කර ඇත.

තුර්කි ජනරජය සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී සහ මණ්ඩලයේ සාමාජික කාර්යාල අංක 233 හි විවෘත කරන ලද ඉඩම් හා ප්‍රශංසාව පිළිබඳ ආ 8. ා පනත 3. 2 වන වගන්තිය අංක 3 සහ XNUMX වන පෙළට ජනාධිපති ඉඩම් අසමත් වීම AKBAŞ වෙත පවරා ඇත.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්