යූඅයිසී ආසියා පැසිෆික් 5 වන ඡායාරූප තරගය

uic asia පැසිෆික් ඡායාරූප තරගය
uic asia පැසිෆික් ඡායාරූප තරගය

පස්වන වතාවට යූඅයිසී විසින් 2021 දින දර්ශනයේ භාවිතා කිරීම සඳහා ඡායාරූප තරඟයක් සංවිධානය කරන ලදී. ආසියා පැසිෆික් රටවල දුම්රිය ඡායාරූප මෙම තරඟයට සහභාගී වීමට හැකි වනු ඇත. ඡායාරූප 20 ක් තෝරාගැනීමෙන් UIC 2021 දින දර්ශනයේ මුද්‍රණය වන අතර මෙම දින දර්ශනය සාමාජිකයින්ට බෙදා හරිනු ලැබේ. බොයිලේරු වල ත්‍යාග 2020 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී නූර් සුල්තාන් හිදී බෙදා හරිනු ඇත.


තරඟය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අවසාන දිනය ජුනි 1 වන දින, මෙහි ක්ලික් කරන්න. මෙතැන කොටන්නඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්