ඉස්ටානු රයිසිස්සිස්ටර්ලර් සිතියම

ඉස්තාන්බුල් මෙට්රෝ සිතියම

ඉස්තාන්බුල් මෙට්රෝ සිතියම ඉස්තාන්බුල් මෙට්රෝ මාර්ගය සහ ඉස්තාන්බුල් මෙට්රෝ දුම්රිය ස්ථාන පිළිබඳ වර්තමාන තොරතුරු අපි රැස් කර ඇත්තෙමු. මෙට්‍රෝ ඉස්තාන්බුල් විසින් මෙහෙයවනු ලබන යෝධ ඉස්තාන්බුල්, M1, M2, M3, M4, M5, M6 සහ M7 මෙට්‍රෝ සමඟ සේවය කරයි. [වැඩි විස්තර ...]

TCDD මරමාරා දුම්රිය

අදපාසිරි පණ්ඩික් කලාපීය දුම්රිය

අදපසාර් පෙන්ඩික් සහ පෙන්ඩික් අඩපසාර් දුම්රිය මාර්ගවල ධාවනය වන ප්‍රාදේශීය දුම්රිය ගැන ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු අපි සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු. TCDD කලාපීය දුම්රිය මාර්ග සිතියම, සවිස්තර කාලසටහන්, ප්‍රධාන හා ප්‍රධාන දුම්රිය නැවතුම් [වැඩි විස්තර ...]

ඇන්කර් පොලට්ලි සිතියම

ආනකර සින්කන් පොලට්ලී දුම්රිය කලාපය

අන්කාරා සින්කන් පොලාට්ලේ සහ පොලාට්ලේ සින්කන් අන්කාරා ගාර් දුම්රිය මාර්ගයෙන් ධාවනය වන ප්‍රාදේශීය දුම්රිය ගැන ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු අපි සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු. TCDD කලාපීය දුම්රිය මාර්ග සිතියම, සවිස්තරාත්මක කාලසටහන සහ කාලසටහන් [වැඩි විස්තර ...]

සොංගුල්ඩක් කරබුක් සිතියම

ගෝකිසෙයි ​​චෙකුම් සූංුල්දැක් කලාපීය දුම්රිය

කලාපීය දුම්රියවල ක්‍රියාත්මක වන ගොකෙබේ Çaycuma Zonguldak සහ Zonguldak Çaycuma Gk theebey දුම්රිය මාර්ගය ඔබ ගැන ඔබ පුදුමයට පත් වන සියලු විස්තර අපි ඔබ වෙනුවෙන් සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු. TCDD කලාපීය දුම්රිය මාර්ග සිතියම, සවිස්තර කාලසටහන්, කාලසටහන් සහ නැවතුම් [වැඩි විස්තර ...]

Halkalı කපිකුලේ අධිවේගී දුම්රියේ සිතියම

Halkalı කපකුලේ අධිවේගී දුම්රිය

ව්යාපෘතියෙහි නම: Halkalı කපුකුලේ ව්‍යාපෘති මිල: 489.156.800,00 යුරෝ ටෙන්ඩර් දිනය: සේවා යෝජකයා: ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ කොන්ත්‍රාත්කරු: කොලින් සල්ලිනි හවුල්කාරිත්වයේ වැඩ කාලය: 1260 දින සැලසුම් කළ නිමාව: 2023 ස්ථාන: Halkalıස්පිස්ටාකුලේ, කැස්ට්කාකා, Çerkezköyඇනතාර් කෙලිමලර් ලෙලබර්ගාස්, බබේස්කි, [වැඩි විස්තර ...]

TCDD මරමාරා දුම්රිය

Kapıkule Çerkezköy Halkalı කලාපීය දුම්රිය

Kapıkule Halkalı ve Halkalı කපුකුලේ දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවනය වන ප්‍රාදේශීය දුම්රිය ගැන ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු අපි සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු. TCDD කලාපීය දුම්රිය මාර්ග සිතියම, සවිස්තර කාලසටහන්, ප්‍රධාන හා ප්‍රධාන දුම්රිය නැවතුම් [වැඩි විස්තර ...]

සොංගුල්ඩක් කරබුක් සිතියම

කරබුක් සෝන්ගුල්ඩැක් කලාපීය දුම්රිය

කරබුක් සොන්ගුල්ඩැක් සහ සොන්ගුල්ඩක් කරබුක් දුම්රිය මාර්ගවල ධාවනය වන කලාපීය දුම්රිය ගැන ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු අපි සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු. TCDD කලාපීය දුම්රිය මාර්ග සිතියම, සවිස්තර කාලසටහන්, ප්‍රධාන හා ප්‍රධාන දුම්රිය නැවතුම් [වැඩි විස්තර ...]

TCDD මරමාරා දුම්රිය

Uzunköprü Halkalı කලාපීය දුම්රිය

Uzunköprü Halkalı ve Halkalı උසුන්කප්‍රා දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවනය වන ප්‍රාදේශීය දුම්රිය ගැන ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු අපි සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු. TCDD කලාපීය දුම්රිය මාර්ග සිතියම, සවිස්තර කාලසටහන්, ප්‍රධාන හා ප්‍රධාන දුම්රිය නැවතුම් [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය පුවත් සෙවීම