ටෙන්ඩර් බෝතලයක්
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 03.12.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

යෙනිකාපේ-අටටාර්ක් ගුවන්තොටුපල මෙට්‍රෝ ලයින් මට්ටමේ ස්ථානවල ධාරිතාවය ඉදිකිරීම් ඉදිකිරීම් තාක්ෂණික පිරිස් සහ රියදුරු කාර් කුලියට ගැනීමේ වැඩ කටයුතු ටීසීඩීඩී වැන්ගාලේ තොටුපල අධ්‍යක්ෂක මුහුදු බාධක සහ බෙර මිලදී ගැනීමේ වැඩ උලුකලා [වැඩි විස්තර ...]

ටෙන්ඩර් බෝතලයක්
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 26.11.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවාවක් ලැබෙනු ඇත පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව ලබා ගනු ඇත හැන්ල් ink ටින්කායා විද්‍යුත්කරණ පහසුකම් ස්ථාපනය කිරීම ඉදිකිරීම් වැඩ ඕවර්පාස් මට්ටම තරණය කිරීම වෙනුවට වාහන ඕවර්පාස් බාස්මාන්-ඇෆියන් ලයින් කි.මී.

ටෙන්ඩර් බෝතලයක්
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 21.11.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

මෝටර් රථ කුලියට ගැනීමේ සේවාව මිලදී ගනු ලැබේ දුම්රිය විදුලිය අමතර ද්‍රව්‍ය ප්‍රසම්පාදනය ජාතික දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා පරීක්ෂණ උපකරණ මිලදී ගනු ලැබේ (TÜVASAŞ)

ටෙන්ඩර් බෝතලයක්
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 19.11.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

Tecer-Karagöl-Kangal Line සන්නිවේදනය, සං al ා, බලශක්තිය සහ ෆයිබර් ඔප්ටික් තැබීම සහ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති ස්ථාපන සන්නිවේදනය, විදුලිය, විදුලි සංදේශ තාක්‍ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ඇත ඉන්ධන මිල දී ගනු ලැබේ. [වැඩි විස්තර ...]

ටෙන්ඩර් බෝතලයක්
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 18.11.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

කාර් කුලියට ගැනීමේ සේවාව තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා සේවා මිලදී ගැනීම පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවාව ලබා ගනී (TÜLOMSAŞ)

TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 14.11.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

පිරිස් සේවය භාරගනු ලැබේ පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවය ගනු ලැබේ (TÜDEMSAŞ) ගේට් ගාඩ් සේවයේ ප්‍රසම්පාදන පිරිස් සේවය ගනු ලැබේ

ටෙන්ඩර් බෝතලයක්
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 13.11.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

බැටරි මිලදී ගනු ලැබේ 49 E1 දුම්රිය සඳහා සුදුසු වේ 20 ප්‍රමාණය R 300 අරය 1 / 9 නැඹුරුවන මොනොබ්ලොක් මැන්ගනීස් හරය දුම්රිය II සහ දුම්රිය III තොටුපළ සකස් කිරීම PC ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් [වැඩි විස්තර ...]

ටෙන්ඩර් බෝතලයක්
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 12.11.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා සේවා මිලදී ගැනීම සිවස් බොස්ටංකයා දුම්රිය මගීන් බස් රථයෙන් ප්‍රවාහනය කිරීම

ටෙන්ඩර් බෝතලයක්
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 11.11.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

ව්‍යාපාරික වෛද්‍ය සේවාව ලැබෙනු ඇත TÜLOMSAŞ 2020 අවුරුදු ගබඩාව, බෙදා හැරීම සහ ප්‍රවාහන කටයුතු සේවා මිලදී ගැනීම පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවාවක් ලබා ගනී

ටෙන්ඩර් බෝතලයක්
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 08.11.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

තාපන පහසුකම් මෙහෙයුම් සේවාව YHT ප්‍රභූ ශාලා තුළ සේවය කිරීම සඳහා සේවක සේවාවක් ලබා ගනු ඇත පිරිස් සේවය පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවය ගනු ලැබේ (TÜLOMSAŞ)

ටෙන්ඩර් බෝතලයක්
ටෙන්ඩර් බුලට්

RayHaber 07.11.2019 ටෙන්ඩර් බුලටින්

පිරිස් සේවය අළුත්වැඩියා කිරීම සහ පරිගණක හා බල සැපයුම් නඩත්තු කිරීම අන්කාරා-කයිසරි මාර්ගයේ වැඩ KM: 31 + 546 (දුම්රිය) පදික මාර්‍ගය