කටයුතු

බර්ලින් ජර්මනිය EURNailSpeed ​​1998

EURailSpeed ​​1998 - බර්ලින් ජර්මනියේ බර්ලින් 28-30 ඔක්තෝබර් 1998 අතර පැවැත්විණි. පොළ ගැන උනන්දුවක් ඇති විය. දේශීය හා විදේශීය සමාගම් සහභාගී වූ දුම්රිය ප්‍රදර්ශනයේදී හඳුන්වා දුන් නව නිෂ්පාදන තාක්ෂණයන් සහභාගී වූවන් සමඟ බෙදා ගන්නා ලදී. ඒ හා සමාන දුම්රිය පුවත් සහ වෙනත් කථා ඔබ බර්ලින්-බ්‍රැන්ඩන්බර්ග් ගැන උනන්දු විය හැකිය [වැඩි විස්තර ...]