සිදුවීම් පැටවීම

දෙසැම්බර් 2019 සඳහා සිදුවීම් හල් උපදේශන වෙන්දේසි

සිදුවීම් සෙවීම සහ දර්ශන නැරඹුම්

ක්රියාකාරකම් දර්ශන නැරඹුම

සිදුවීම් දින දර්ශනය

සිදුවීම් දින දර්ශනය
සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: බර්සා වයිඑච්ටී දුම්රිය ස්ථානය සහ ස්ථානවල අයදුම්පත් ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: බර්ගාමා හි සෝමා දුම්රිය සඳහා ඉංජිනේරු සහ උපදේශන සේවා

27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
+ අපනයන අවස්ථා

දුම්රිය පුවත් සෙවීම