සිදුවීම් පැටවීම

දෙසැම්බර් 2019 සඳහා සිදුවීම් හල් ට්රෑම්වේ වෙන්දේසියේ

සිදුවීම් සෙවීම සහ දර්ශන නැරඹුම්

ක්රියාකාරකම් දර්ශන නැරඹුම

  • ට්‍රෑම් වෙන්දේසි යටතේ ගැලපෙන සිදුවීම් කිසිවක් ලැයිස්තුගත කර නොමැත. සම්පූර්ණ සිදුවීම් ලැයිස්තුවක් සඳහා කරුණාකර සම්පූර්ණ දින දර්ශනය බැලීමට උත්සාහ කරන්න.

සිදුවීම් දින දර්ශනය

සිදුවීම් දින දර්ශනය
සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
+ අපනයන අවස්ථා

දුම්රිය පුවත් සෙවීම